De vernieuwde pagina werkvormen!

Generaties - Geloven - Kerst

Naar overzicht werkvormen

Suggesties voor een Kerst- of adventsviering met een rollenspel met verschillende reacties op de geboorte van Jezus.

Door de eeuwen heen komen met Kerst heel wat generaties en geloof van generaties samen. Om dat nog eens extra te beleven geven wij hier een aantal suggesties die uitnodigen om opnieuw onder woorden te brengen wat Kerst voor ons betekent. En met 'ons' bedoelen we jonge en oudere mensen, die met elkaar een rollenspel voorbereiden dat in de adventstijd of tijdens een kerstviering gezien mag worden. Dit rollenspel kun je tijdens een jongerenbijeenkomst uitvoeren, maar je kunt er ook een intergenerationele bijeenkomst van maken door ouderen en jongeren uit te nodigen (bijvoorbeeld ter voorbereiding op het spelen van dit rollenspel tijdens een viering).

Achtergrondinformatie
In de verhalen in de Bijbel rondom de geboorte van Jezus wordt ons verteld van verschillende generaties.
Om te beginnen is er Maria, de moeder van Jezus. Zij was waarschijnlijk een erg jonge vrouw, die 'zomaar' zwanger werd.
Dan heb je Elisabeth, een oude vrouw van ongeveer 80 jaar, die zwanger werd nadat ze volgens menselijke maatstaven niet meer zwanger had kunnen worden. In de tijd van het Oude Testament was het heel triest als je geen kinderen kon krijgen. Als lid van het volk van God moest je nakomelingen hebben. Anders kon je geen deel hebben aan het Messiaanse rijk, dat zou ontstaan uit het joodse volk. De lang verwachte Messias kon dan niet uit jouw geslacht geboren worden. Bovendien werd het leven van geslacht tot geslacht doorgegeven om het uiteindelijk aan de Messias terug te geven. Als jouw geslacht op een gegeven moment stopte, kon jouw leven niet aan de Messias worden teruggegeven. Jouw leven was gestopt. Dat Elisabeth geen kinderen had, was dus een schande.
Hele generaties hadden gewacht op de Messias. Als je de joodse geschiedenis zoals die in de Bijbel wordt beschreven volgt, kom je tot de ontdekking dat allerlei mensen en omstandigheden hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het Messiaanse rijk. Kijk maar naar de geslachtsregisters van Lucas (hfst. 3: 23-38) en Matteüs (hfst. 1: 1-17). Hoewel deze geslachtsregisters van elkaar afwijken, ontdek je hierin toch dat er namen voorkomen van mensen die ieder een heel stuk (belangrijke) geschiedenis weerspiegelen.
Nadat Jezus geboren was, kwamen de herders naar de stal. Dit kunnen zowel oude als jonge mannen zijn geweest.
Acht dagen na de geboorte van Jezus, komen Anna en Simeon ter sprake. Ook oudere mensen, die de langverwachte Messias begroeten.

Verwachtingen over de Messias in de Bijbel
De Joden verwacht(t)en dus een Messias (Gezalfde), een Koning op de troon van David, en een messiaasns rijk. In zowel het Oude als in het Nieuwe Testament staan teksten die beschrijven wat er van de Messias verwacht werd. In het boek Jesaja staan profetieën over de komende Messias en zijn vrederijk. Ook in Lucas 1 wordt beschreven wat de mensen kunnen verwachten van het pasgeboren jongetje.

Teksten:
-
Jesaja 11:1-10
- Jesaja 53: 1-12
- Lucas 1: 31-33
- Lucas 1:49b-55
- Lucas 2: 10-11
- Lucas 2:22-39

Werkvorm
Lees ter voorbereiding bovenstaande teksten goed door en kies daaruit een aantal verzen waardoor verschillende verwachtingen van de Messias duidelijk worden. Lees deze voor aan de deelnemers in een makkelijke vertaling, bijvoorbeeld Groot Nieuws Bijbel of Het Boek. Praat met de jongeren over deze stukjes. Wat vinden ze ervan? Spreekt dit aan? Stoot dit af? Klinkt het te veelbelovend? Wat verwacht je van iemand over wie zulke dingen gezegd worden? Vorm met de jongeren een groep, bestaande uit de mensen die getuige zijn geweest van en betrokken waren bij de geboorte en eerste tijd van Jezus. De gevormde groep mensen bestaat uit:

- een (jonge) vriendin van Maria, die gehoord heeft van Maria's zwangerschap en het verhaal wat Maria erbij vertelde
- een jonge herder, die van de engel heeft gehoord dat Jezus is geboren en Hem heeft bezocht in de stal
- een oude herder, die ook de engel' heeft gehoord en ook op bezoek is gegaan
- Elisabeth, die net op hoge leeftijd een zoon heeft gekregen, en weet dat bij Maria ook een zoon geboren wordt
- een zeloot, iemand die Israël wilde bevrijden van de Romeinen
- Simeon en Anna

Al deze mensen zijn op de hoogte van de geboorte van Jezus en hebben daar een bepaalde mening over. Het is de bedoeling dat ieder vanuit zijn rol zich een mening gaat vormen over Jezus. Wat verwachten ze van hem? Is hij een bevrijder, iemand die Israël uit de macht van de Romeinen bevrijdt? Is hij de Messias, die ons weer terug bij God brengt? Brengt hij wel heil, kan je wel iets van hem verwachten? Praat vanuit je rol met elkaar over Jezus. Hierbij kun je de volgende vragen als uitgangspunt gebruiken (tip: schrijf deze voor iedere rol op een papiertje en geef dat aan degene die die rol speelt).

- Wat vindt de vriendin van Maria dat ze zwanger is, zonder getrouwd te zijn? Gelooft ze het verhaal? Hoe kijkt zij tegen Jezus aan?
- Hoe heeft de jonge herder de aankondiging van de engelen ervaren? Waarom is hij naar het kind komen kijken?
- Hoe vond de oude herder het optreden van de engelen? Waarom is hij naar het kindje gaan kijken? Wat verwacht hij ervan?
- Hoe kijkt Elisabeth tegen de pas geboren baby aan? Hoe ziet ze hem in relatie tot haar eigen zoon, Johannes?
- Wat vindt de zeloot ervan? Is dit eindelijk de verlosser waar ze zo lang naar hebben uitgekeken? Zal hij hen bevrijden van de Romeinen?
- Hoe reageren Simeon en Anna op de geboorte van dit kind? Houdt dit gesprek eerst een keer in de groep, als jongeren onder elkaar.

Viering
Het bovenstaande kan dus ook een onderdeel van de kerstviering worden. Dan is het leuk om niet alleen jongeren te nemen voor de rollen, maar ook enkele volwassenen uit de kerk en ouderen. Het eerst deel kan dan gaan zoals beschreven. Een extra dimensie geef je aan het geheel, door naast de 'bijbelse' figuren ook mensen van nu neer te zetten. Iedere 'bijbelse' figuur krijgt dan een medespeelster uit het heden. Dit gaat als volgt:

- Vriendin van Maria - tienermeisje
- Jonge herder - (twijfelende) tienerjongen
- Oudere herder - dominee
- Zeloot - iemand die ergens helemaal voor gaat, bijv. veganist, Amnesty International, Greenpeace,
- Elisabeth - bejaarde vrouw
- Simeon en Anna - trouwe kerkgangers

De baby (een pop) ligt in het volle licht, de spelers hebben ieder een kaars in de handen en staan in een halve kring om de baby. De 'bijbelse' en de moderne mensen staan met hun ruggen tegen elkaar aan, ieder tegen zijn medespeler. Eerst spreken de 'bijbelse' mensen, die met hun gezicht naar de gemeente toestaan. Als de 'bijbelse' mensen klaar zijn, draaien zij zich om, tegelijk met de moderne, die dan hun verhaal mogen doen. Laat iedereen van te voren zijn eigen tekst schrijven, en bespreek dit in de groep. Oefen dit een paar keer, zodat het goed, duidelijk en vloeiend verloopt.

Naar overzicht werkvormen

www.jop.nl maakt gebruik van cookies.
De website van de Jop gebruikt cookies van Google Analytics om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen.